Persondatapolicy - Bee

Persondatapolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Persondatapolicy

Webbplatsen Bee.se, inklusive alla sidor, samt appen Bee Charging ägs och underhålls av Bee Charging Solutions AB. När du skickar information genom webbplatsen eller via appen ger du ditt samtycke i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR)[1] till att vi behandlar dina personuppgifter.

Information om Bee´s behandling av personuppgifter

Här på Bee.nu/persondatapolicy/ finns uppdaterad information om behandlingen av personuppgifter inom Bee. Där hänvisning sker till länken Bee.nu/persondatapolicy/ i samband med villkor för köp, beställning eller registrering, så utgör informationen på denna webbplats en del av villkoren.

För vissa tjänster och produkter som Bee erbjuder kan det finnas villkor om behandlingen av personuppgifter. Information om det ges i samband med att tjänsten eller produkten tillhandahålls. Bee Charging Solutions AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559000-7075 och ägs av Öresundskraft AB, Jämtkraft AB och Tekniska verken i Linköping AB.

Behandling av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till Bee och behandlar givetvis dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och GDPR. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet såsom t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter är även faktorer som är specifika för en person, t.ex. uppgifter om energianvändning eller lokaliseringsuppgifter. Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, prenumeration eller köp av en produkt, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.

Bee och ägarbolagen behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Bee håller ett register över företagets kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bee eller Bee´s återförsäljare. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna kan ligga till grund för att Bee, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Bee´s kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Bee´s samarbetspartners. Detta sker enbart om det är nödvändigt för Bee´s eller samarbetspartnerns berättigade intressen och kan göras med stöd i lag. Bee lämnar inte ut personuppgifter till tredje part som enbart har till syfte att sprida marknadsföring (I klartext: Bee säljer inte dina personuppgifter vidare så att någon som du inte har en relation till ska kunna skicka reklam).

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.  Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående relation och en tid därefter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas, och samtycket är inte heller beroende av eventuella köp av produkter.

Bee´s behandling av personuppgifter sker med stöd av GDPR och varje behandling har ett ändamål, som beskrivits ovan, och en laglig grund. Den lagliga grunden för behandlingen kan vara att den är nödvändig för att kunna ingå och fullgöra ett avtal med kunder eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Bee som t.ex. att uppfylla arbetsmiljölagstiftning. Personuppgifter kan också behandlas med stöd av att den är nödvändig för leverantörens berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Förutom detta kan kunder och andra samtycka till behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan. Under vissa omständigheter kan denna tid utökas till två månader och då kommer du att meddelas detta inom en månad. Du kan även, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har också rätt att återkalla samtycke och spärra dina uppgifter mot direktmarknadsföring. Om du återkallar ditt samtycke kommer vår behandling av dina uppgifter att upphöra från det datum som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

För att begära ut dina uppgifter kan du fylla i detta formulär eller skicka en skriftlig begäran till adressen nedan. Vi är måna om att din data är säker och har särskild hantering för att skydda de uppgifter vi lämnar ut. Ditt registerutdrag skickas via brev till din folkbokföringsadress.

Skicka brev till Bee´s personuppgifts- och dataskyddsombud

Personuppgifts- och dataskyddsombudet
Bee Charging Solutions
Södra Stenbocksgatan 77
252 47 Helsingborg

Senaste uppdatering av denna text: 2019-08-27

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid vartid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.