Clever

Persondatapolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Clever Sverige AB:s persondatapolicy

Webbplatsen Clever.nu inklusive alla sidor ägs och underhålls av Clever Sverige AB. När du skickar information genom webbplatsen ger du ditt samtycke i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR)[1] till att vi behandlar dina personuppgifter.

Information om Clever Sverige AB:s behandling av personuppgifter

Här på Clever.nu/persondatapolicy/ finns uppdaterad information om behandlingen av personuppgifter inom Clever Sverige AB. Där hänvisning sker till länken Clever.nu/persondatapolicy/ i samband med villkor för köp, beställning eller registrering, så utgör informationen på denna webbplats en del av villkoren.

För vissa tjänster och produkter som Clever Sverige AB erbjuder kan det finnas villkor om behandlingen av personuppgifter. Information om det ges i samband med att tjänsten eller produkten tillhandahålls. Clever Sverige AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559000-7075 och ägs av Öresundskraft AB, Jämtkraft AB och Tekniska verken i Linköping AB. Clever Sverige AB har ett samarbetsavtal med det danska företaget Clever A/S.

Behandling av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till Clever Sverige AB och behandlar givetvis dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och GDPR. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet såsom t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter är även faktorer som är specifika för en person, t.ex. uppgifter om energianvändning eller lokaliseringsuppgifter. Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, prenumeration eller köp av en produkt, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.

Clever Sverige AB och ägarbolagen behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Överföring av kunders och användares personuppgifter sker inte från Clever Sverige AB och ägarbolagen till det danska bolaget Clever A/S. Om en kund på egen hand tagit kontakt direkt med Clever A/S genom att t.ex. begära service i Danmark kan dock Clever A/S komma att behandla kunders och användares personuppgifter i enlighet med detta bolags integritetspolicy.

Clever Sverige AB håller ett register över företagets kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Clever Sverige AB eller Clever Sverige AB:s återförsäljare. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna kan ligga till grund för att Clever Sverige AB, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Clever Sverige AB:s kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Clever Sverige AB:s samarbetspartners. Detta sker enbart om det är nödvändigt för Clever Sverige AB:s eller samarbetspartnerns berättigade intressen och kan göras med stöd i lag. Clever Sverige AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part som enbart har till syfte att sprida marknadsföring (I klartext: Clever Sverige AB säljer inte dina personuppgifter vidare så att någon som du inte har en relation till ska kunna skicka reklam).

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.  Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående relation och en tid därefter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas, och samtycket är inte heller beroende av eventuella köp av produkter.

Clever Sverige AB:s behandling av personuppgifter sker med stöd av GDPR och varje behandling har ett ändamål, som beskrivits ovan, och en laglig grund. Den lagliga grunden för behandlingen kan vara att den är nödvändig för att kunna ingå och fullgöra ett avtal med kunder eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Clever Sverige AB som t.ex. att uppfylla arbetsmiljölagstiftning. Personuppgifter kan också behandlas med stöd av att den är nödvändig för leverantörens berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Förutom detta kan kunder och andra samtycka till behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan. Under vissa omständigheter kan denna tid utökas till två månader och då kommer du att meddelas detta inom en månad. Du kan även, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har också rätt att återkalla samtycke och spärra dina uppgifter mot direktmarknadsföring. Om du återkallar ditt samtycke kommer vår behandling av dina uppgifter att upphöra från det datum som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

För att begära ut dina uppgifter kan du fylla i detta formulär eller skicka en skriftlig begäran till adressen nedan. Vi är måna om att din data är säker och har särskild hantering för att skydda de uppgifter vi lämnar ut. Ditt registerutdrag skickas via brev till din folkbokföringsadress.

Skicka brev till Clever Sverige AB:s personuppgifts- och dataskyddsombud

Personuppgifts- och dataskyddsombudet
Clever Sverige AB
Södra Stenbocksgatan 77
252 47 Helsingborg

Senaste uppdatering av denna text: 2018-05-24

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid vartid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.

Kontakta oss

Har du en fråga?

Skicka den till oss via vårt kontaktformulär.

Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Laddhjälp

Behöver du laddhjälp kan du ringa vår kundservice dygnet runt, hela veckan.