Bee allmänna försäljningsvillkor - laddtjänst - Bee

Bee allmänna försäljningsvillkor – laddtjänst

Giltiga från och med 2019-11-20

1 § Bee’s laddtjänst för publik laddning

1.1. Kunden ges möjlighet att ladda sin elbil på alla de laddstationer som drivs av Bee eller av tredje part som Bee har avtal med och där det finns en ansluten identifieringsmodul för Bee’s laddbricka eller genom Bee’s app. Vilka stationer som ingår i Bee’s laddnätverk, framgår på www.bee.se samt i Bee’s app.

1.2. Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som tar sikte på Laddtjänsten och kundens användande av Bee laddbricka och Bee’s app (dvs. köp och betalning av laddning) omfattar laddning vid nätverket Bee’s laddstationer.

2 § Laddbricka

2.1. För att få tillgång till Laddtjänsten och för att kunna använda Bee’s laddstationer, behövs en separat laddbricka eller Bee’s app (se nedan). Laddbrickan beställs via www.bee.se

2.2. Bee kan komma att genomföra kreditprövning av kunden.

2.3. Bee skickar efter godkännande ut laddbrickan till kunden. Bee förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av laddbricka.

2.4. Laddbrickan gäller endast på de laddstationer som ingår i Bee’s laddnätverk.

2.5. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av laddbrickan dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och Bee.

2.6. Laddbrickan är personlig, men tillhör Bee och ska förstöras eller returneras av Kunden om Bee begär detta. Detta gäller också då avtalet mellan Parterna upphör. Annan part än Bee får inte göra ingrepp på eller kopiera laddbrickan.

2.7. Kunden ansvarar för att laddbrickan förvaras på ett säkert sätt. Kunden ska förstöra eller returnera skadade laddbrickor till Bee. Bee byter då ut den skadade laddbrickan mot en kostnad på 99 kronor.

2.8. Om Kunden förlorar sin laddbricka, eller får vetskap om att laddbrickan obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Bee’s kundservice på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra laddbrickan för att undvika missbruk. Bee kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Bee också kräva att Kunden polisanmäler händelsen. Bee kan ersätta den förlorade laddbrickan mot en kostnad på 99 kronor.

2.9. I enlighet med lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ansvarar Bee för förluster som uppstår till följd av att Laddbrickan har utnyttjats felaktigt av annan person. Vid obehöriga transaktioner som uppstått till följd av att Kunden har åsidosatt de skyldigheter som åvilar Kunden enligt Försäljningsvillkoren genom grov oaktsamhet, ansvarar dock Kunden själv för hela beloppet upp till maximalt 12 000 kronor. Kunden ansvarar aldrig för förluster som uppkommer efter det att laddbrickan har spärrats enligt § 3.8.

2.10. Förutom vad som följer av § 2.9. ansvarar Bee inte för några förluster som uppstår till följd av att en laddbricka har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbart.

2 b § Appen Bee Charging

2b.1 För att få tillgång till Laddtjänsten och för att kunna använda Bee’s laddstationer erbjuder Bee också en mobil applikation (Bee Charging)som möjliggör betalning för laddning vid Bee’s laddstationer.

2b.2 Bee Charging laddas ner och i samband med registreringen ska Kunden godkänna villkoren.

2b.3 Registreringen av betalkort krävs för betalning via Bee Charging.

Betalningen av laddningen sker då via det betalkort som Kunden angivit i registreringsförfarandet. Betalningen sker via Stripe

2b. 4 Om inget betalkort registreras kan Bee Charging användas för att hitta laddstationer som ingår i Bee’s laddnätverk samt status på laddarna.

2b.3 Bee kan komma att genomföra kreditprövning av Kunden.

2b.4 Bee Charging gäller endast på de laddstationer som ingår i Bee’s laddnätverk.

2b.5 Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på Innehavaren av Bee Charging dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och Bee.

2b.6 Om Kunden får vetskap om att Bee Charging obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Bee’s kundservice på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra Bee Charging för att undvika missbruk. Bee kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Bee också kräva att Kunden polisanmäler händelsen.

2b.7 I enlighet med lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ansvarar Bee för förluster som uppstår till följd av att Bee Charging har utnyttjats felaktigt av annan person. Vid obehöriga transaktioner som uppstått till följd av att Kunden har åsidosatt de skyldigheter som åvilar Kunden enligt Försäljningsvillkoren genom grov oaktsamhet, ansvarar dock Kunden själv för hela beloppet upp till maximalt 12 000 kronor. Kunden ansvarar aldrig för förluster som uppkommer efter det att Bee Charging har spärrats enligt § 2.b.6.

2b.8 Förutom vad som följer av 2b.7 § ansvarar Bee inte för några förluster som uppstår till följd av att mobiltelefon med Bee Charging har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbar.

3 § Utrustning och användning av Bee’s laddstationer

3.1. Kunden ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag.

3.2. Respektive laddstationsägare inom nätverket Bee ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter.

3.3. Laddningsförmågan är beroende av flera faktorer, såsom den laddbara bilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. Bee kan därför inte garantera att laddning av en laddbar bil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt.

3.4. Instruktion om hur Bee’s laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna.

3.5. Laddstationerna får bara användas till laddning av laddbara bilar som är godkända för Mode 3-laddning.

4 § Tillgänglighet

4.1. Laddtjänsten finns tillgänglig för Kunden dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. särskilda restriktioner. I vissa fall krävs giltigt parkeringstillstånd med tredje part.

4.2. Bee eftersträvar att laddstationer i Bee’s nätverk ska vara fungerande i så hög utsträckning som möjligt. Om laddstationen skulle drabbas av tekniska fel, försöker Bee åtgärda felet så fort som möjligt.

4.3. Bee förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänsten eller laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför Bee’s kontroll.

5 § Betalning

5.1. Användning av Laddtjänsten i form av laddhistorik sparas för registrerad laddbricka och i appen Bee Charging. Utifrån laddhistoriken beräknas kostnaden som Kunden ska betala.

5.2. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott genom kunden valt tillgängligt betalsätt.

5.3. Kunden är betalningsskyldig till Bee för all användning av Laddtjänsten som genomförs med laddbrickan och via appen Bee Charging. (Kunden ansvarar dock inte för användning av Laddtjänst som ägt rum efter det att kunden anmält laddbrickan eller mobiltelefonen med appen Bee Charging som förlorad hos Bee enligt 2 §. Detta gäller dock inte om kunden genom svikligt handlande eller vårdslöshet har bidragit till den obehöriga användningen.)

5.4. Betalning ska vara Bee tillhanda senast på den angivna förfallodagen. Vid fakturering har Bee rätt att ta ut en rimlig avgift enligt Bee vid var tid gällande prislista.

5.5. Sker inte betalning i rätt tid har Bee rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

5.6. Bee har även rätt att tills vidare stänga av en Kund om inte betalningsvillkoren uppfyllts. (Se även 9 § Avtalets giltighet)

6 § Konsumtionsdata och personuppgifter

6.1. Bee kommer att spara laddhistorik för varje Kund (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för fakturering av Kunden.

6.2. Bee kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter[1]. Kunden samtycker genom detta avtal till att Bee behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Bee’s behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan Bee fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som Bee inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Bee i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa Bee’s rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Bee’s behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till Bee’s vid var tid gällande persondatapolicy som finns på www.bee.se.  För frågor eller annat med anledning av Bee’s behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till Bee på telefon +46 774 433 900 eller via mail kundservice@bee.se

7 § Ansvar för fel m.m.

7.1. Bee ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Kundens bil och laddstation, eller på grund av att Kunden använder Laddtjänsten eller laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som framgår av detta avtal eller som Bee på annat sätt gjort tillgängliga för Kunden.

7.2. Bee ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstår till följd av Kundens användning av Laddtjänsten eller laddstationen.

7.3. Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.

7.4. Kunden är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av Bee från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den laddbara bil som Kunden använder i samband med Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning.

7.5. Kunden ansvarar även för att laddbrickan och Bee’s app inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.

7.6. Bee förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra laddbrickan och Bee’s app vid missbruk, om det finns risk för osäker användning av laddbrickan eller Bee’s app, misstanke om obehörig användning eller risk för att Kunden inte fullgör sina förpliktelser mot Bee.

8 § Avtalsöverlåtelse

8.1. Kunden medger att Bee på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.

8.2. Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

9 § Avtalets giltighet

9.1. Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Bee har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för Bee.

10 § Ändring av villkor

10.1 Bee har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att kunden underrättas via e-post om ändringen minst två månader innan ändringen träder i kraft. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts.

11 § Kundservice

11.1 Bee’s kundservice kan nås på telefon +46 774 433 900 eller på e-post kundservice@bee.se Skrivelser per post skickas till Bee Charging Solutions, Södra Stenbocksgatan 77, 252 47 Helsingborg.

12 § Tillämplig lag och tvister

12.1 Dessa försäljningsvillkor regleras av svensk rätt.

12.2 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.