Allmänna försäljningsvillkor privatperson - Bee

Allmänna försäljningsvillkor privatperson

Giltiga från och med 2020-01-21

§ 1 Parterna

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, (hädanefter kallad ”Kunden”) och Bee Charging Solutions AB organisationsnummer 559000-7075, Södra Stenbocksgatan 77, 252 47 Helsingborg (hädanefter kallad ”Bee”). Kunden och Bee benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

§ 2 Försäljningsvillkorens omfattning

2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller för Bee’s försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Villkoren vid försäljning av laddkort (”Laddkort”) med tillhörande abonnemang till Kunden regleras i separat villkor. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor.

2.2 Bee’s försäljningsvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade Försäljningsvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Bee’s hemsida, www.bee.se  

§ 3 Ingående av avtal

3.1 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller Laddkort ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

3.2 Vid elektronisk beställning via Bee’s hemsida bekräftar Bee köpet genom att skicka en orderbekräftelse och en faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

§ 4 Ångerrätt vid ingående av avtal utanför Bee’s affärslokaler

4.1 Om Kunden köper Laddutrustning, Laddkort, Laddkabel eller Installation via Bee’s hemsida gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden eller en av Kunden utsedd tredje person får varan i sin besittning (köp av vara); eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).

4.3 Om flera olika varor har beställts i en order men levereras genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden eller en tredje person som Kunden har utsett (dock inte transportfirman) fysiskt har mottagit den sista varan.

4.4 Om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela Bee att Kunden ångrar ingåendet av avtalet (till exempel genom e-post eller brev). Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns att tillgå på Bee’s hemsida (www.bee.se). Ångerrätten anses ha utnyttjats om Kunden skickar sitt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan Ångerfristen har löpt ut.

§ 5 Returnering av varor

5.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 4 ovan ska Kunden returnera varorna till Bee utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Kunden informerade Bee om sitt utnyttjande av ångerrätten. Om Kunden returnerar varorna innan denna tidsfrist har löpt ut, anses tidsfristen för returnering ha uppfyllts.

5.2 Varor som ska returneras till Bee enligt punkt 5.1 ska skickas till:

Bee Charging Solutions AB
Södra Stenbocksgatan 77
252 47 Helsingborg

5.3 Vid returnering ska Kunden se till att varan är lämpligt emballerad. Kunden ansvarar för varan till dess att Bee har tagit emot den. Bee rekommenderar Kunden att spara postkvitto och eventuella kolli- eller brev-id.

5.4 Kunden står för kostnaden för att skicka tillbaka varan när Kunden ångrar sitt köp. Bee tar inte emot paket som måste lösas ut.

§ 6 Återbetalning

6.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt ska Bee betala tillbaka vad Kunden har betalat, inklusive kostnader för Bee’s leverans till Kunden (dock inte extra kostnader till följd av att Kunden har valt en annan leveransform än den billigaste standardleverans som Bee erbjuder). Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Bee fick meddelande om att Kunden beslutat att utnyttja sin ångerrätt. Bee’s återbetalning ska göras med samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida Kunden inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Inga avgifter tillkommer på grund av återbetalningen.

6.2 Om Kunden vill att en Installation ska börja levereras innan Ångerfristen har löpt ut, ska Kunden betala ett belopp till Bee som motsvarar kostnaden för den Installation som kommer att levereras fram till den tidpunkt då Ångerfristen löper ut.

6.3 Om en varas värde minskar på grund av Kundens hantering av varan ansvarar Kunden för värdeminskningen. Detta gäller dock inte sådan hantering som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktion.

6.4 Kvitto ska bifogas för den vara som returneras. Om bara en del av de varor som levererats returneras måste detta tydligt markeras på kvittot.

§ 7 Leverans

7.1 Bee levererar i hela Sverige. Laddkort kan skickas till utlandet enligt gällande prislista (tillgänglig via Bee’s hemsida www.bee.se ). Kunden ombeds kontakta Bee vid övriga försändelser till utlandet. Leverans av Laddkort sker normalt inom två (2) arbetsdagar vid försändelser inom Sverige.

§ 8 Köp av Installationstjänster 

8.1 Om Parterna avtalar att Bee ska installera den köpta Laddutrustningen gäller följande villkor för Bee’s utförande av Installationen.

8.2 Kunden kan välja mellan olika typer av Installation samt avtala om tidpunkt för Installationen. På Bee’s hemsida, www.bee.se , finns information om vad som ingår i en så kallad standardinstallation (”Standardinstallation”). Alla åtgärder utöver de som ingår i Standardinstallationen räknas som en anpassad installation (”Anpassad installation”). Exempel på vad som kan ingå i en Anpassad installation finns på Bee’s hemsida.

8.3 Om Kunden önskar en annan placering av Laddutrustningen än den som Bee föreslår tillgodoser Bee detta önskemål i den mån det är möjligt mot betalning av de tillkommande kostnader som är förknippade med Installation på en sådan annan placering. Om Kunden önskar en Anpassad installation utför Bee detta mot en särskild avgift.

8.4 Om Kunden och Bee har tecknat avtal om en Anpassad installation av Laddutrustningen gäller, utöver Försäljningsvillkoren, de särskilda bestämmelser som anges i orderbekräftelsen till det avtalet.

8.5 Kunden eller Kundens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och ska tillse att Bee får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta Laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om Bee inte får sådan tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har Bee rätt att fakturera Kunden enligt gällande prislista. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) arbetsdagar före den installationstidpunkt som avtalats i Bee’s orderbekräftelse och ska meddelas till Bee via e-mail på kundservice@bee.se med angivande av ordernumret.

8.6 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställningen av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

8.7 Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än Kunden ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats.

8.8 Alla elektriska installationer skall vara fackmässigt utförda av behörig elektriker. Intyg eller liknande från behörig elektriker avseende installation ska kunna uppvisas vid åberopande av fel.

8.9 Om platsen där Installation ska ske inte har tillräcklig god mobilkommunikation kan Bee inte garantera leverans av statistik eller uppdatering av mjukvara i Laddutrustningen.

§ 9 Priser, betalning och äganderätt

9.1 Alla priser för Laddutrustning, Installation och Laddkort framgår av Bee’s vid var tid gällande prislista.  Gällande prislista finns alltid tillgänglig på www.bee.se
Bee reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

9.2 Bee äger rätt att ta ut en frakt- och expeditionsavgift vid beställning via bee.se.

9.3 Betalning görs via faktura. All betalning sker i svenska kronor.

9.4 Betalning ska vara Bee tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen (20 dagar efter fakturadatum).

9.5 Om betalning inte sker i rätt tid har Bee, Från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag. 

9.6 Bee kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell köpare.

9.7 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

9.8 Bee förbehåller sig rätten att avsluta ett abonnemang om Kunden inte genomfört fullgjord betalning i tid.

§ 10 Fel, brister och reklamationsrätt

11.1 En vara ska anses ha fel eller brister om den avviker från den beskrivning (bruksanvisningen) som följer med varan vid leveransen eller från vad som framgår av Bee’s hemsida. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten som framgår av Bee’s hemsida.

10.2 En vara får bara användas i enlighet med bruksanvisningen. Laddutrustning får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är designad. Om Kunden byter till en annan elbil ska Kunden kontakta Bee för att få besked om ifall det krävs byte av Laddutrustning. Om Laddutrustningen används för att ladda elbilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är designad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustningen och elbilen.

10.3 En Kund har tre (3) års reklamationsrätt räknat från den dag då Kunden fick varan i sin besittning respektive från den tidpunkt då en tjänst slutförts. Reklamation ska göras inom skälig tid. En Kund som reklamerar inom två (2) månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts ska anses ha reklamerat inom skälig tid.

10.4 För felanmälda varor eller tjänster där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, kommer Bee att kräva betalning av Kunden baserad på den tid som avsatts. Priset för detta framgår av gällande prislista.

§ 11 Ansvar

11.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar:

11.2 Bee ansvarar inte för att en enskild elbil kan laddas med Laddutrustningen. Köparen är ansvarig för att de för laddning avsedda elbilarna är kompatibla med Laddutrustningen. Bee ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

11.3 Bee har ingen skyldighet att fullgöra avtalet med Kunden om detta förhindras av omständigheter som står utanför Bee’s kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Bee inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga kostnader eller som Bee inte kunde förutse när avtalet tecknades.

§ 12 Kundens skyldigheter

12.1 Det åligger Kunden att tillse följande:

12.2 Kunden ansvarar för följande:

Kunden svarar för skador som orsakas av att Kundens ansvar enligt denna punkt inte efterföljts. Kunden svarar även för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår till följd av andra brister i Kundens förpliktelser enligt detta avtal. Om skada uppkommer på annan egendom än Laddutrustningen ska Kunden senast inom 2 veckor underrätta Bee om skadan.

§ 13 Kundtjänst

13.1 Bee’s kundtjänst kan nås på telefon +46 774 433 900 eller på e-post kundservice@bee.se  Skrivelser per post skickas till Bee Charging Solutions AB, Södra Stenbocksgatan 77, 252 47 Helsingborg.

§ 14 Behandling av personuppgifter

14.1 Bee kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter[1]. Kunden samtycker genom detta avtal till att Bee behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Bee’s behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan Bee fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som Bee inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Bee i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa Bee’s rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Bee’s behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till Bee’s vid var tid gällande persondatapolicy som finns på www.bee.se  För frågor eller annat med anledning av Bee’s behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till Bee på telefon +46 774 433 900 eller via mail kundservice@bee.se

§ 15 Tillämplig lag och tvister

15.1 Dessa försäljningsvillkor regleras av svensk rätt.

15.2 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.